سفینه ی غزل


» افول :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» کوتاه... :: ۱۳٩٤/٥/۱۱
» ماهی :: ۱۳٩۳/٧/۱٥
» کوتاه :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» ۱۳٩٢/٩/٢٥ :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» ۱۳٩٢/٩/۱۳ :: ۱۳٩٢/٩/۱۳
» بهار :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
» شیرین :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» کوچکسروده ها :: ۱۳٩۱/٩/٦
» پیش از... :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» بیوه زنی از بهشت :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» رویش :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» گریز :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» سرودن به وقت خشم :: ۱۳٩۱/٧/٧
» رودکی :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
» کوچک سروده ها :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» نقطه ی پایان :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» لیلی :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» تولد :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» سعدی :: ۱۳٩۱/٤/٩
» خرداد نامه :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» تقویم :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» اردیبهشت محبوبش... :: ۱۳٩۱/۳/۳
» گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر.... :: ۱۳٩۱/٢/٢٧
» همه روز، عشق می باز :: ۱۳٩۱/٢/٢
» آبی :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» مهتاب :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» آکواریوم :: ۱۳٩۱/۱/٩
» ؟ :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
» نه بیش :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» پراکنده :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» کوچکسروده ها :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» شوخی و جدی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» ترافیک :: ۱۳٩٠/۱٠/۸
» یلدا نوشت :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» 2012 :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» فلک را جور بی اندازه گشته ست :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» اعتراف :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» دل حافظ :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» اصرار :: ۱۳٩٠/۸/٥
» یک :: ۱۳٩٠/۸/۱
» سیلی :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» پروانه شدن :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» صدای خیس / عمران صلاحی :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» تشییع جنازه :: ۱۳٩٠/٧/۸
» صبحدم :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» دیروز :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» این یک "دل نوشته" نیست :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» هایکو های ایرانی :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» آواز چگور... اخوان :: ۱۳٩٠/٦/٦
» شادی :: ۱۳٩٠/٦/۳
» کوچک سروده ها :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» در نبودنت :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» پدر :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» به یاد شاملو :: ۱۳٩٠/٥/۳
» غزلی از سنایی :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» ؟.... :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» کوچکسروده ها :: ۱۳٩٠/۳/۳٠
» پراکنده :: ۱۳٩٠/۳/۸
» صبحانه :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» از ترانه های زاغه نشینان فائولا - سائو پولو - برزیل :: ۱۳٩٠/٢/۱٥
» نوشته ای از سر بد خلقی :: ۱۳٩٠/٢/۳
» کوچکسروده ها :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» محنت دیگران :: ۱۳٩٠/۱/۱٢
» فدریکو گارسیا لورکا / لولا :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» مادر بودن :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» مهمان نیمه شب :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» بی فروغ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» پرسه در دیروز :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» واژه های بی رنگ :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» بدرقه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» خیال برف :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» مسیر باد :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» صدایی که خواهد ماند :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» کوچکسروده ها1 :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» شعر زیبای یک یونانی :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» می دانستم که تو امروز مرا می کشی :: ۱۳۸٩/٩/۱٥
» نایافته1 :: ۱۳۸٩/٩/۸
» آواز :: ۱۳۸٩/٩/٥
» عبرت :: ۱۳۸٩/٩/٢
» رویا :: ۱۳۸٩/٩/۱
» مرثیه :: ۱۳۸٩/۸/۳٠
» استارت :: ۱۳۸٩/۸/٢٢